مربی پژوهنده

امور تربیتی - پرورشی

بررسي ميزان و نقش تلويزيون ايران و كشورهاي بيگانه در پركردن اوقات فراغت دانش آموزان


خلاصه :

اوقات فراعت به عنوان يك نياز انسان امروز داراي اهميت زيادي بوده به گونه اي كه يكي از دلمشغولي هاي هر نظامي پر كردن اوقات فراغت آحاد جامعه مي باشد . امروزه بر اساس اصل رقابت بين نهادها ، تلويزيون ارتباط تنگاتنگي با نظام هاي آموزشي و خانواده داشته و اين رسانه تلاش مي نمايد تا جايگاه مهمي در هدايت و كنترل افراد جامعه به ويژه نوجوانان و جوانان داشته باشد و لذا اين رسانه مي تواند موجبات سعادت يا گمراهي نسل آينده را فراهم آورد كه از اين نظر ضرورت دارد برنامه ريزان به هماهنگي نظام آموزشي با برنامه هاي اين رسانه بپردازند ولي به واسطه انفجار اطلاعاتي نظام هاي سياسي امواج تلويزيوني به عنوان مهمانان ناخوانده تمامي حريم هاي خانوادگي را شكسته و خود را بر جامعه تحميل مي نمايند . لازم به ذكر است كه در استان گلستان به واسطه قرار گرفتن در حاشيه درياي خزر و همسايگي با كشورهاي تازه استقلال يافته امكان دريافت امواج تلويزيوني اين كشورها بسيار آسان بوده كه اين امر در روند الگوپذيري و كسب هويت بيگانگان آثار منفي برجاي خواهد گذاشت .با توجه به موارد فوق اين تحقيق درپي علل گرايش جوانان و نوجوانان به تماشاي برنامه هاي اينگونه تلويزيون ها بوده و چرا نقش تلويزيون ايران در مقايسه با كشورهاي بيگانه كم رنگ تر مي باشد ؟ ويا چگونه مي توان جوانان ونوجوانان را به تماشاي برنامه هاي تلويزيون ايران علاقه مند ساخت و چگونه مي توان نقش تلويزيون هاي بيگانه را در غني سازي اوقات فراغت جوانان و نوجوانان كاهش داد ؟

 

هدف تحقيق :

هدف اصلي اين تحقيق شناخت مقايسه اي نقش و جايگاه تلويزيون ايران و تلويزيون هاي كشورهاي بيگانه در پركردن اوقات فراغت جوانان ، دلايل جذب آنها به برنامه هاي تلويزيون بيگانه و ارائه راه كارهاي مناسب براي كاهش اين علاقه و اهداف جزيي آن شامل : بررسي ساعات اختصاص داده شده به برنامه هاي تلويزيون ايران و كشورهاي بيگانه ، علل گرايش جوانان به تماشاي تلويزيون كشورهاي بيگانه ، شناخت نقش و جايگاه تلويزيون اين كشورها در پركردن اوقات فراغت جوانان ، بررسي رابطه وضعيت تحصيلي و ويژگي هاي عمومي دانش آموزان با تماشاي برنامه هاي تلويزيوني ايران و كشورهاي بيگانه ، نقش تلويزيون ايران و ساير كشورها در الگو دادن به جوانان ، جايگاه تلويزيون ايران و كشورهاي بيگانه در كسب هويت جوانان ، شناخت راه هاي جذب جوانان و نوجوانان به تماشاي برنامه هاي تلويزيون ايران و ارائه راه كارها براي امنيت فرهنگي استان گلستان مي باشد.

 

روش تحقيق :

اين تحقيق در چارچوب ديدگاه هاي موجود در روان شناسي اجتماعي و جامعه شناسي  مكتب مبادله انجام گرفته و بر اساس عناصر سه گانه موجود در نگرش ( شناخت ، احساس و آمادگي براي عمل ) و قضاياي پنجگانه (( هومنز )) شامل : ( موفقيت ، انگيزه ، تشويق و تنبيه ، محروميت و اشباع و قضيه پرخاش ) و براي دگرگوني در نگرش از نظريه (( ساپ و هارولد )) ، تئوري (( تسري )) (( گرونبرگ )) و (( هاولند )) استفاده شده و بر اساس واقعيات و تئوري هاي موجود فرضيات مطرح گرديده است . روش غالب در اين تحقيق پيمايشي بوده كه براي جمع آوري اطلاعات از مصاحبه ، پرسشنامه و اسناد و مدارك وجهت سنجش اعتبار از ابزار (( آلفاي كرانباخ )) استفاده شده است . جامعه آماري اين تحقيق كليه دانش آموزان دختر و پسر سال سوم متوسطه استان گلستان ( 30164 نفر ) بوده كه محقق با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي خوشه اي طبقه اي تعداد 384 دانش آموز دختر و پسر را به عنوان جامعه نمونه آماري انتخاب نموده است . 

 

نتايج تحقيق :

1-پسران كمتر از دختران به تماشاي تلويزيون ايران پرداخته و بيشتر به برنامه هاي تلويزيون هاي بيگانه رغبت دارند و علت اين تفاوت نيز مربوط به منش (( ملي ايراني )) و محدوديت هاي در نظر گرفته شده براي جنس مؤنث و همچنين آداب و رسوم و هنجارهاي موجود در جامعه مي باشد .

2-بين سن دانش آموزان دختر و پسر با تماشاي تلويزيون ايران و كشورهاي بيگانه جهت گذراندن اوقات فراغت رابطه معني داري وجود ندارد .

3-بين رشته تحصيلي دانش آموزان ( علوم انساني ، رياضي و فيزيك ، علوم تجربي و فني و حرفه اي )  با تماشاي تلويزيون ايران و نيز استفاده از تلويزيون كشورهاي بيگانه جهت گذراندن اوقات فراغت تفاوت معني داري وجود دارد .

 4-بين دانش آموزان مشغول به تحصيل در مدارس  دولتي و غير انتفاعي از نظر تماشاي برنامه هاي تلويزيون ايران و كشورهاي بيگانه تفاوت معني داري وجود ندارد .

5-بين معدل تحصيلي پسران و دختران با تماشاي تلويزيون ايران و كشورهاي بيگانه رابطه معكوس وجود دارد بدين معني كه هرچه معدل تحصيلي پايين تر باشد ميزان استفاده از تلويزيون جهت گذراندن اوقات فراغت افزايش مي يابد.

6-بين محل سكونت دانش آموزان پسر و دختر با تماشاي تلويزيون ايران تفاوت معني داري وجود نداشته اما با تماشاي تلويزيون هاي بيگانه رابطه وجود دارد بدين معني كه جوانان شهرنشين در مقايسه به روستانشينان وقت بيشتري را به تماشاي تلويزيون كشورهاي بيگانه اختصاص مي دهند .

7-بين مناطق محل تحصيل جوانان با ميزان ساعات استفاده از تلويزيون ايران و كشورهاي بيگانه جهت گذراندن اوقات فراغت رابطه وجود دارد و اين امر ناشي از تفاوت هاي فرهنگي ، جغرافيايي و اجتماعي بين مناطق مي باشد .

8-بين شغل پدران جوانان با ميزان استفاده آنها از برنامه هاي تلويزيون ايران و كشورهاي بيگانه تفاوت معني داري وجود داشته اما درخصوص شغل مادران اين تفاوت مشاهده نمي شود.

9-بين تحصيلات پدران و مادران دانش آموزان جوان و نوجوان با تماشاي برنامه هاي تلويزيون ايران و بيگانه رابطه اي وجود ندارد .

10-به اعتقاد دانش آموزان دختر و پسر برنامه هاي تلويزيون ايران از تنوع برخوردار نبوده و بالعكس به دليل وجود تنوع در برنامه هاي تلويزيون هاي بيگانه ،  دختران وپسران بيشتر اوقات فراغت خود را به اين برنامه ها اختصاص        مي دهند.

11-هرچه ميزان علاقه به تحصيل در پسران و دختران بيشتر باشد ميزان ساعات اختصاص داده شده به تماشاي تلويزيون ايران و كشورهاي بيگانه كاهش مي يابد .

12-بين پخش برنامه هاي غير اخلاقي به وسيله تلويزيون كشورهاي بيگانه با ميزان ساعات اختصاص داده به تماشاي برنامه هاي بيگانه رابطه معني داري وجود دارد و اين عامل هم براي پسران و هم دختران به عنوان يك متغير       ترغيب كننده مي باشد.

13-بين ميزان عدم انطباق برنامه هاي تلويزيون ايران با برآورده كردن نيازهاي جوانان و ميزان استفاده آنها از برنامه هاي تلويزيون كشورهاي بيگانه جهت گذراندن اوقات فراغت رابطه وجود دارد .بدين معني كه هرچه برنامه هاي تلويزيون ايران منفي تر وبه خواسته هاي جوانان توجه ننمايد ميزان ساعات اختصاص داده شده به تماشاي برنامه هاي تلويزيون ايران كاهش و توجه به بيگانه افزايش مي يابد .

14-ميزان پايبندي خانواده هاي جوانان به امور ديني در تماشا يا عدم تماشاي برنامه هاي كشورهاي بيگانه چندان تاثيري ندارد .

15-بين ميزان حساسيت نظام جمهوري اسلامي با ساعات اختصاص داده شده به تماشاي تلويزيون كشورهاي بيگانه رابطه معني داري وجود دارد .

16-بين ميزان ساعات تماشاي تلويزيون كشورهاي بيگانه با الگو گرفتن رفتاري جوانان رابطه وجود دارد .www.zibaweb.com

 

پيشنهادهاي محقق :

1-اتخاذ سياست هاي اقناعي و ايجاد شناخت لازم در مورد سوء تماشاي برنامه هاي بيگانه از طريق طرح گفتگوي جوانان و همچنين همسو سازي برنامه هاي تلويزيون بر اساس خواسته هاي منطقي دانش آموزان .

2-ايجاد تنوع و جاذبه در برنامه هاي تلويزيون ايران و تلاش در جهت جلوگيري از سانسور افراطي برنامه ها .

3-برنامه ريزي جدي در خصوص متنوع و پربار نمودن برنامه هاي تلويزيون ايران به ويژه در فصل تابستان به توجه به اوقات فراغت دانش اموزان و مساعد بودن هوا جهت استفاده از برنامه هاي تلويزيون بيگانه .

4-از طريق آموزش هاي منطقي به ويژه با استفاده از امكانات و برنامه هاي آموزش و پرورش مانند آموزش خانواده شرايط را براي نهادينه كردن ديدگاه ها و ارزش هاي مورد اجماع فراهم شده تا لااقل تفاوت معني داري بين فرزندان خانواده هاي مذهبي با فرزندان خانواده هاي غير مذهبي فراهم آيد.

5-استفاده از ابزارهاي غير مستقيم و پرهيز از افراطي گري و حساسيت هاي بيش از اندازه .

6-استفاده از شخصيت هاي موجه در رسانه هاي گروهي و هماهنگي بين گفتار و كردار در زندگي فردي و اجتماعي.

7- پخش برنامه هاي جاذب ، فيلم هاي سينمايي مناسب ، سانسور نكردن اخبار داخلي و خارجي ، عدم شركت در درگيري هاي سياسي و جناحي ، اتخاذ شيوه هاي تبليغ مناسب مذهبي ، دعوت مخالفان و موافقان در ميزگردهاي مختلف ، دوري از مقدس مآبي و برخورد منطقي با قضايا ، ارائه الگوهاي منطقي جهت الگوپذيري جوانان ، تنظيم برنامه ها بر اساس نظرسنجي . http://pgmedu.blogfa.com

محقق : علي اكبر محمد رضايي همكاران طرح : حسينعلي سرگزي ، علي وطني و زينب آلوستاني

+ نوشته شده در  جمعه بیست و سوم دی ۱۳۹۰ساعت 20:12  توسط تیزرو  |